Home Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro předplatné tištěného periodického tisku

přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

 

Obchodní společnost OH DEER Studio s.r.o., IČO: 042 77 341, sídlem Václavské náměstí 819/43, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244679 (dále jen „vydavatel“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné tištěného periodického tisku (dále jen „VOP“).

 

I.

Účel VOP

1) Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi vydavatelem a jednotlivými předplatiteli při uzavírání smluv o předplatném tištěného periodického tisku, jejichž předmětem je dodávka tištěného periodického tisku vydavatele formou předplatného, kdy předplatné tištěného periodického tisku je nabízeno vydavatelem v rámci jeho internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách https://www.grismagazine.cz/shop/.

2) Ustanovení těchto VOP se vztahuje na smlouvy o předplatném tištěného periodického tisku uzavírané mezi vydavatelem jako podnikatelem a předplatiteli jako spotřebiteli. Pro případ smluv o předplatném tištěného periodického tisku uzavíraných mezi vydavatelem a předplatiteli, kteří nejsou spotřebiteli, budou aplikovány obecné právní předpisy, zejména ObčZ.

 

II.

Informace o vydavateli

1) Základní údaje o vydavateli:

obchodní firma:                                    OH DEER Studio s.r.o.

IČ:                                                             042 77 341

sídlo:                                                        Václavské náměstí 819/43, Nové Město, 110 00 Praha 1

rejstříkový soud:                                   Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 244679

číslo bankovního účtu:                         4020544329/0800

adresa pro doručování elektronické pošty: predplatne@grismagazine.cz

2) Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, e-mail a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách https://www.grismagazine.cz/ v záložce Kontakty.

3) Vydavatel není ve vztahu k předplatitelům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1) písm. e) ObčZ.

  

III.

Použité pojmy

Pro účely těchto VOP platí, že:

a) spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tzn. pro případ těchto VOP s vydavatelem, nebo s ním jinak jedná;

b) smluvními stranami jsou vydavatel a předplatitel;

c) prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít smlouvu o předplatném bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;

d) internetovým obchodem vydavatele je místo provozované na internetových stránkách https://www.grismagazine.cz/, které umožňuje uzavření smlouvy o předplatném mezi smluvními stranami;

e) tištěným periodickým tiskem jsou noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané vydavatelem pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce (dále jen „periodický tisk“);

f) předplacené období je období, po které je vydavatel povinen předplatiteli dodávat objednané a zaplacené výtisky periodického tisku;

g) smlouva o předplatném tištěného periodického tisku je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne vydavateli povinnost po předplacené období podle četnosti vydávání dodávat předplatiteli výtisky jím vybraného periodického tisku a předplatiteli povinnost zaplatit vydavateli cenu předplatného a povinnost výtisky jím vybraného periodického tisku přebírat (dále jen „smlouva o předplatném“).

 

IV.

Uzavírání smlouvy o předplatném

1) Smlouva o předplatném je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod vydavatele.

2) Objednávku předplatného periodického tisku předplatitel učiní tak, že předplatitel v rámci internetového obchodu vydavatele vybere periodický tisk vydavatele, který si chce předplatit, a tento vloží do košíku, resp. nákupního košíku a podle jednotlivých kroků krok 1 až krok 6 uvedených na internetových stránkách https://www.grismagazine.cz/ v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a předplatné periodického tisku vydavatele závazně objedná.

Krok 1: Výběr periodického tisku

Krok 2: Přidání do nákupního košíku

Krok 3: V nákupním košíku zkontroluje předplatitel počet a případně zadá slevový kupon

Krok 4: Předplatitel přechází k pokladně

Krok 5: Předplatitel vyplní fakturační adresu, adresu doručení a zvolí způsob platby

Krok 6: V případě vybrání platby bankovním převodem je předplatiteli potvrzeno převzetí objednávky a zároveň je zasláno potvrzení na zadaný email.

Objednáním předplatného periodického tisku potvrzuje předplatitel, že se seznámil s těmito VOP, že je jimi vázán, a že souhlasí s uzavřením smlouvy o předplatném užitím prostředku komunikace na dálku. Učiněná objednávka musí být akceptována vydavatelem. Akceptace vydavatele nabývá účinnosti, kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde předplatiteli. Následně po akceptaci obsahu objednávky zašle vydavatel předplatiteli na jím zadaný e-mail daňový doklad, nebo fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o předplatném periodického tisku, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené.

3) Smlouva o předplatném je mezi smluvními stranami uzavřena poté, co bude vydavatelem akceptován obsah objednávky předplatitele.

4) Dodávání předplaceného periodického tisku zahájí vydavatel poté, co bude uzavřena smlouva o předplatném a po uhrazení předplatného za celé předplatné období předplatitelem vydavateli, a to ve lhůtách podle čl. IX. odst. 7) těchto VOP.

5) Vydavatel je oprávněn vyžádat si od předplatitele potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky předplatitele, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li předplatitel reagovat na žádost vydavatele o autorizaci objednávky do deseti (10) pracovních dnů ode dne učinění žádosti vydavatele o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li předplatitel objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je vydavatel oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena smlouva o předplatném, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6) Předplatitel je oprávněn jednostranně zrušit svou objednávku do dvacetičtyř (24) hodin od okamžiku, kdy tuto svou objednávku vůči vydavateli učinil. Zrušení objednávky provede předplatitel tak, že oznámení o zrušení objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě odešle na elektronickou adresu vydavatele uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP.

7) Náklady na použití prostředků komunikace na dálku, které předplatiteli vzniknou v souvislosti s uzavřením smlouvy o předplatném (např. náklady na připojení k síti INTERNET), si hradí předplatitel sám. Vydavatel neúčtuje předplatiteli náklady na prostředky komunikace na dálku.

8) Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o předplatném.

9) Smlouva o předplatném bude po svém uzavření uložena u vydavatele a je přístupná předplatiteli k jeho žádosti zaslané vydavateli na elektronickou adresu uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP, a to nejdéle po dobu 30 měsíců od dodání posledního vydání předplaceného periodického tisku.

10) Předplatitel má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat již vložená data, a pro případ, že bude třeba z jeho strany objednávku upravit, má možnost měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil až do okamžiku, kdy objednávku ukončil a závazně objednal.

  

V.

Změny v objednávce předplatného

1) Předplatitel je povinen neprodleně oznamovat vydavateli jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce e-mailem na predplatne@grismagazine.cz, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy jejich změna nastala. Předplatitel je srozuměn s tím, že změna údajů je pro vydavatele závazná až od desátého (10) dne po jejím oznámení vydavateli. Do uvedeného dne jsou pro vydavatele rozhodné a závazné původní údaje sdělené vydavateli předplatitelem.

2) V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž je prováděno dodávání periodického tisku, je potřeba sdělit veškeré nezbytné údaje vydavateli e-mailem na predplatne@grismagazine.cz, nejméně deset (10) pracovních dnů přede dnem, ke kterému předplatitel o změnu adresy žádá. Do uplynutí lhůty podle věty první je vydavatel oprávněn odesílat vydání předplaceného periodického tisku na původní adresu předplatitele. Ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty podle věty první je vydavatel povinen odesílat vydání předplaceného periodického tisku na novou adresu předplatitele.

3) Opomene-li předplatitel řádně a včas splnit některou ze svých povinností podle tohoto článku a v důsledku toho dojde k nedodání objednaného vydání předplaceného periodického tisku, nese předplatitel odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení vydání na novou adresu, apod.) a není oprávněn uplatnit vůči vydavateli práva z odpovědnosti vydavatele za vady vzniklé z důvodu nedodání objednaného vydání předplaceného periodického tisku v důsledku porušení svých povinností.

 

VI.

Předplatné

1) Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje po předplacené období podle četnosti vydávání dodávat předplatiteli výtisky jím vybraného periodického tisku, jak je uvedeno v závazné objednávce předplatitele učiněné podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP, a předplatitel se zavazuje zaplatit vydavateli cenu předplatného a přebírat výtisky jím vybraného periodického tisku vydavatele.

2) Smlouva o předplatném zavazuje smluvní strany po předplacené období, jehož délku si volí předplatitel v objednávce podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP.

3) Popis periodického tisku je uveden v rámci internetového obchodu. U každého periodického tisku je dále uvedena četnost vydávání periodického tisku, den vydání jednotlivých vydání periodického tisku, délka předplaceného období a ostatní údaje.

4) Předplatitel je oprávněn před učiněním závazné objednávky podle čl. IV. odst. 2) VOP formou e-mailové zprávy dotázat se vydavatele na jednotlivé údaje vztahující se k předplatnému.

5) Předplatitel bere na vědomí, že obrázky u periodického tisku mají pouze orientačně informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu.

 

VII.

Cena předplatného

1) Cena předplatného periodického tisku je uvedena pro každé jednotlivé předplatné periodického tisku v rámci internetového obchodu vydavatele na celé předplacené období, které je u příslušného periodického tisku uvedeno. Cena předplatného je členěna na cenu předplatného bez DPH a cenu předplatného včetně DPH. Předplatitel je povinen uhradit cenu předplatného včetně DPH a další platby podle odst. 3).

2) Předplatitel je povinen zaplatit za předplatné cenu předplatného platnou v okamžiku účinnosti smlouvy o předplatném. Do okamžiku účinnosti smlouvy o předplatném je vydavatel oprávněn kdykoli a bez udání důvodu měnit ceny předplatného uvedené pro jednotlivé položky předplatného periodického tisku v internetovém obchodu vydavatele.

3) K ceně předplatného včetně DPH budou předplatiteli dále doúčtovány náklady na dopravu (náklady na dodávání) do místa určeného předplatitelem za celé předplacené období (tj. za dodání všech předplacených vydání předplaceného periodického tisku), přičemž jejich výše závisí na četnosti vydávání periodického tisku a délce předplatného období a vyplývá z platných ceníků, které jsou dostupné v internetovém obchodě.

4) Cena předplatného včetně DPH a plateb podle odst. 3) rozpočítaná na jeden měsíc předplaceného období pro účely § 1820 odst. 1) písm. d) ObčZ je uvedena pro každé předplatné periodického tisku vydavatele v rámci internetového obchodu vydavatele a pro každé předplacené období v závislosti na délce předplaceného období.

5) Nebude-li vydavatelem stanoveno jinak, je podmínkou zahájení dodávání předplatného předplatiteli plné uhrazení ceny předplatného za celé předplacené období.

6) Je-li na periodický tisk poskytována jakákoli sleva, nelze tuto slevu sčítat s jinými slevami nebo výhodami.

 

VIII.

Splatnost ceny předplatného

1) Den splatnosti ceny předplatného je uveden na dokladu podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP, přičemž se jedná o 7. den ode dne vystavení dokladu podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP. Nebude-li cena předplatného předplatitelem řádně a včas uhrazena ve lhůtě splatnosti, je vydavatel oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo vydavatele na náhradu škody, která mu neuhrazením ceny předplatného předplatitelem vznikla.

2) Cena předplatného může být uhrazena takto:

– bankovním převodem.

3) V případě úhrady ceny předplatného bezhotovostním převodem je cena předplatného uhrazena připsáním částky na bankovní účet vydavatele.

  

IX.

Dodávání předplatného

1) Předplacený periodický tisk bude předplatiteli dodáván odesláním vydání předplaceného periodického tisku podle čl. IV. odst. 4) těchto VOP prostřednictvím přepravce do místa určeného předplatitelem, kterým je místo uvedené v závazné objednávce předplatitele podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP nebo místo změněné podle čl. V. odst. 2) těchto VOP.

2) Předplatitel je oprávněn z nabídky v rámci internetového obchodu zvolit přepravce, který dodávání vydání předplaceného periodického tisku bude provádět. Volbou přepravce souhlasí předplatitel s cenou za přepravu včetně DPH tak, jak je uvedena v rámci internetového obchodu vydavatele.

3) Náklady spojené s dodáváním a přebíráním vydání předplaceného periodického tisku nese, nebude-li vydavatelem stanoveno jinak, předplatitel.

4) Vydavatel splní svou povinnost dodat příslušné vydání předplaceného periodického tisku jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro předplatitele.

5) Předplatitel je povinen vydání předplaceného periodického tisku převzít v místě, které ve své závazné objednávce podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP určil nebo v místě změněném podle čl. V. odst. 2) těchto VOP. Převzetím vydání předplaceného periodického tisku předplatitelem se pro účely těchto VOP rozumí:

a) převzetí vydání předplaceného periodického tisku předplatitelem od přepravce, je-li dohodnuto přebírání vydání předplaceného periodického tisku od přepravce. V tomto případě je předplatitel povinen vydání předplaceného periodického tisku řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky po dobu přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Podpisem přepravci předplatitel stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude vydavatel přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém předplatitel stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.

b) V ostatních případech vhozením vydání předplaceného periodického tisku do poštovní schránky předplatitele nebo na jiné místo podle objednávky nebo sdělení předplatitele, kdy tímto okamžikem je vydání předplaceného periodického tisku předplatitelem převzato.

6) Vlastnické právo k vydání předplaceného periodického tisku přechází na předplatitele okamžikem převzetí vydání předplaceného periodického tisku. Nebezpečí škody na vydání předplaceného periodického tisku přechází na předplatitele okamžikem převzetí vydání předplaceného periodického tisku.

7) Jednotlivá vydání předplaceného periodického tisku budou podle jeho dostupnosti, provozních možností a vytíženosti vydavatele, místa určeného předplatitelem pro dodání, poptávky dalších předplatitelů a jiných faktorů majících vliv na dodání vydání předplaceného periodického tisku dodávána v co nejkratší době, počínaje uzavřením smlouvy o předplatném a po uhrazení ceny předplatného za celé předplacené období předplatitelem vydavateli, obvykle do 30 pracovních dnů ode dne uzavřením smlouvy o předplatném a uhrazení ceny předplatného za celé předplacené období, podle toho, který okamžik nastane později, v případě vydání předplaceného periodického tisku, které vyjde po uzavření smlouvy o předplatném a po uhrazení ceny předplatného za celé předplacené období.

V případě, že vydání předplaceného periodického tisku není skladem, je obvyklá lhůta prodloužena o dobu, kdy je vydání předplaceného periodického tisku dodáno do skladu vydavatele. Předplatitel bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po vydání předplaceného periodického tisku vydavatele, v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech vyšší moci může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech.

8) Předplatitel je povinen poskytnout dopravci a vydavateli veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné vydání předplaceného periodického tisku dopravit a předat. Předplatitel je zejména povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků, příp. zajistit pro doručovatele klíč k uzamčeným prostorům, do nichž má být doručováno. Schránka musí být řádně označena jménem předplatitele nebo, není-li odběratel totožný s osobou předplatitele, jménem odběratele a musí umožňovat volné vložení doručovaného vydání předplaceného periodického tisku. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaného vydání předplaceného periodického tisku tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaného vydání předplaceného periodického tisku.

 

X.

Záruka

1) Vydavatel odpovídá předplatiteli za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou o předplatném v záruční době (dále jen „záruka“). Předplatitel je oprávněn uplatnit u vydavatele pouze následující vady:

 • nedodání objednaného vydání předplaceného periodického tisku, popř. nedodání správného počtu kusů objednaného vydání předplaceného periodického tisku;
 • dodání neúplného nebo poškozeného vydání předplaceného periodického tisku, přičemž neúplným vydáním se rozumí i vydání předplaceného periodického tisku neobsahující veškeré přílohy a součásti;
 • dodání nekvalitně vytištěného vydání předplaceného periodického tisku,

dále společně jen „vady“.

2) Záruční doba činí 24 měsíců, nestanoví-li obecně závazný předpis jinak, a začíná běžet:

 • v případě vady jednotlivého vydání předplaceného periodického tisku od převzetí příslušného vydání předplaceného periodického tisku předplatitelem;
 • v případě jiné vady ode dne vydání příslušného vydání předplaceného periodického tisku.

 

XI.

Práva předplatitele z odpovědnosti za vady

1) Předplatitel má tato práva z odpovědnosti za vadu periodického tisku:

 • a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má předplatitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a vydavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může předplatitel požadovat výměnu vydání předplaceného periodického tisku, nebo týká-li se vada jen součásti vydání předplaceného periodického tisku výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může předplatitel žádat přiměřenou slevu z ceny předplatného nebo od smlouvy o předplatném odstoupit.
 • b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby vydání předplaceného periodického tisku mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má předplatitel právo na výměnu vydání předplaceného periodického tisku nebo má právo od smlouvy o předplatném odstoupit. Táž práva přísluší předplatiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však předplatitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad vydání předplaceného periodického tisku řádně užívat.
 • c) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu vydání předplaceného periodického tisku, má předplatitel právo na přiměřenou slevu z ceny předplatného nebo může od smlouvy o předplatném odstoupit.

2) Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se pro účely těchto VOP považuje stav, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne u stejného vydání předplaceného periodického tisku. Stejnou vadou je taková vada, která se shodně projevuje ve vlastnostech stejného vydání předplaceného periodického tisku.

3) Za větší počet vad vydání předplaceného periodického tisku se považuje stav, kdy vydání předplaceného periodického tisku má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady.

4) Práva z odpovědnosti za vady podle odst. 2) a 3) lze uplatnit jen tehdy, jestliže tyto vady brání v užívání vydání předplaceného periodického tisku jako věci bez vad.

5) Práva z odpovědnosti za vady a záruka se zejména nevztahují na vadu, která vznikla:

 • neodborným nebo nešetrným zacházením s vydáním předplaceného periodického tisku,
 • použitím vydání předplaceného periodického tisku v rozporu s jeho účelem,
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením vydání předplaceného periodického tisku,
 • živelnými pohromami nebo vyšší mocí;
 • používáním vydání předplaceného periodického tisku v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
 • poškozením vydání předplaceného periodického tisku v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s všeobecnými zásadami bezpečného chování a manipulování s vydáním předplaceného periodického tisku.

6) Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje předplatitel u vydavatele na adrese Václavské nám. 43, Praha 1-Nové Město , a to v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Vydavatel předplatiteli vystaví po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Dopravu reklamovaného vydání předplaceného periodického tisku k vydavateli nese na své náklady a nebezpečí předplatitel vyjma případu uvedeného v odst. 11). Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření smlouvy o předplatném, a to předložením dokladu podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP (pokud bylo v minulosti vydání předplaceného periodického tisku reklamováno, též doloží doklad o již vyřízené reklamaci), podrobně popsat vadu vydání předplaceného periodického tisku a zanechat e-mailový nebo telefonní kontakt. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované vydání předplaceného periodického tisku musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu.

7) Vydavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se vydavatel s předplatitelem nedohodne na delší lhůtě.

8) Ve lhůtě pro vyřízení reklamace vydá vydavatel předplatiteli reklamační protokol. Reklamační protokol bude předplatiteli dodán společně s reklamovaným vydáním předplaceného periodického tisku.

9) Práva z odpovědnosti za vady vydání předplaceného periodického tisku, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

10) Předplatitel bude vydavatelem vyrozuměn o vyřízení reklamace emailem.

11) Předplatitel má nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši v případě, že reklamace byla vydavatelem uznána jako oprávněná.

 

XII.

Zánik smlouvy o předplatném

1) Smlouva o předplatném může zaniknout:

 • b) písemnou dohodou smluvních stran;
 • a) uplynutím doby předplatného;
 • c) písemným odstoupením od smlouvy ze strany předplatitele podle čl. XIII. těchto VOP.

2) Předplatitel není oprávněn smlouvu o předplatném předčasně vypovědět.

 

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1) Předplatitel má právo odstoupit od smlouvy o předplatném ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí prvního vydání předplaceného periodického tisku předplatitelem.

2) Ustanovením odst. 1) je předplatitel poučen o svém právu odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1820 odst. 1) písm. f) ObčZ.

3) Vydavatel umožňuje předplatiteli odstoupit od smlouvy o předplatném prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy o předplatném. Formulář pro odstoupení od smlouvy o předplatném tvoří přílohu těchto VOP a nachází se na internetových stránkách https://www.grismagazine.cz/ v záložce Všeobecné obchodní podmínky. Vydavatel potvrdí předplatiteli v textové podobě přijetí formuláře pro odstoupení.

4) Odstoupí-li předplatitel od smlouvy o předplatném, zašle nebo předá vydavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o předplatném, veškerá vydání předplaceného periodického tisku se všemi přílohami a součástmi, které od něho obdržel.

5) Vydavatel může po předplatiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených ObčZ.

6) Odstoupí-li předplatitel od smlouvy o předplatném, vrátí mu vydavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o předplatném, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy o předplatném přijal, stejným způsobem. Vydavatel vrátí předplatiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím předplatitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže předplatitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání předplaceného periodického tisku, který vydavatel nabízí, vrátí vydavatel předplatiteli náklady na dodávání předplaceného periodického tisku ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodávání vydání předplaceného periodického tisku.

7) Vydavatel tímto předplatitele podle § 1820 odst. 1), písm. g) ObčZ upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy o předplatném ponese předplatitel náklady spojené s navrácením vydání předplaceného periodického tisku, a jde-li o smlouvu o předplatném uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení vydání předplaceného periodického tisku, jestliže vydání předplaceného periodického tisku nemůže, resp. nemohou být vrácena pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8) Odstoupí-li předplatitel od smlouvy o předplatném, vydavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky předplatiteli dříve, než mu předplatitel veškerá vydání předplaceného periodického tisku předá nebo prokáže, že veškerá vydání předplaceného periodického tisku vydavateli odeslal.

9) Předplatitel nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy v případech uvedených v § 1837 ObčZ.

 

XIV.

Ochrana osobních údajů

1) Předplatitel souhlasí s tím, aby mu vydavatel zasílal obchodní sdělení a jiné informace o své činnosti.

2) Vydavatel je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOÚ“) registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 00071890.

3) Předplatitel tímto ve smyslu ZoOÚ vyslovuje svůj souhlas s tím, aby vydavatel zpracovával osobní údaje předplatitele, které jsou nezbytné k jednání o uzavření nebo změně smlouvy o předplatném, tj. zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, kontaktní osoba, fakturační informace, telefonní číslo, emailová adresa a další nezbytné informace potřebné k jednání o uzavření nebo změně smlouvy o předplatném. Souhlas předplatitele podle předchozí věty je dán pro účel zpracování osobních údajů ve smyslu registrace vydavatele jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému a k provozu e-shopu vydavatele. Souhlas předplatitele podle tohoto odstavce je dán na dobu deseti (10) let. Předplatitel souhlasí s tím, aby vydavatel k výše uvedeným osobním údajům přiřazoval případně další předplatitelem poskytnuté osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů předplatitelem vydavateli je dobrovolné.

4) Vydavatel tímto ve smyslu ZoOÚ informuje předplatitele, že předplatitelem poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem ve smyslu registrace vydavatele jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému a k provozu e-shopu vydavatele, a to v rozsahu nezbytném pro plnění podle smlouvy o předplatném a dále v rozsahu nezbytném pro další prodejní a marketingové účely vydavatele. Vydavatel dále informuje předplatitele o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů.

5) Pokud předplatitel zjistí nebo se domnívá, že vydavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života předplatitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

 • a) požádat vydavatele o vysvětlení,
 • b) požadovat, aby vydavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

6) Bude-li žádost podle odst. 5) shledána oprávněnou, vydavatel odstraní neprodleně závadný stav.

7) Požádá-li předplatitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu vydavatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

8) Předplatitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat vydavatele o změně ve svých osobních údajích. Jakékoli změny či žádosti o odstranění osobních údajů budou předplatitelem zasílány vydavateli listovní zásilkou do sídla vydavatele uvedeného v čl. II. odst. 1) těchto VOP nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP. Předplatitel ve svém podání uvede podstatu změny či rozsah žádosti o odstranění osobních údajů tak, aby vydavatel mohl tuto změnu provést či konkrétní osobní údaj odstranit.

 

XV.

Mimosoudní řešení sporů

1) Vydavatel zřizuje pro případné stížnosti předplatitelů jako spotřebitelů e-mailovou adresu určenou pro podání stížností: info@grismagazine.cz. Vydavatel je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost předplatitele je vydavatel povinen posoudit do pěti (5) dnů od jejího obdržení. Výsledek vydavatel sdělí předplatiteli prostřednictvím e-mailu.

2) Vydavatel informuje předplatitele jako spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má předplatitel právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o předplatném uzavřené s vydavatelem, je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).

3) Vydavatel dále informuje předplatitele jako spotřebitele ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platformu pro řešení sporů on-line může předplatitel použít při mimosoudním řešení sporu z smlouvy o předplatném uzavřené online s vydavatelem. Email vydavatele je: info@grismagazine.cz.

4) Předplatitel jako spotřebitel se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci. Informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce jsou uvedeny na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

 

XVI.

Změna VOP

1) Vydavatel má právo na změnu obsahu těchto VOP. Změna VOP bude předplatiteli oznámena odesláním informace o změně těchto VOP společně s aktualizovaným zněním těchto VOP (dále jen „informace o změně VOP“) na předplatitelem sdělenou e-mailovou adresu v objednávce nebo na emailovou adresu změněnou podle čl. V. odst. 2) těchto VOP nebo jiným vhodným písemným oznámením.

2) Nebude-li předplatitel se změnou VOP podle odst. 1) souhlasit, má právo změnu VOP odmítnout a smlouvu o předplatném vypovědět, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení informace o změně VOP.

3) Nevypoví-li předplatitel smlouvu o předplatném podle odst. 2), platí, že se změnou VOP souhlasí. Změna VOP je poté vůči předplatiteli účinná uplynutím třiceti (30) dnů ode dne doručení informace o změně VOP.

 

XVII.

Ustanovení závěrečná

1) Práva a povinnosti neupravená v těchto VOP řídí se dále platnými právními předpisy, zejména ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Písemné ujednání mezi smluvními stranami odlišné od VOP má před těmito VOP přednost.

2) Tyto VOP a jednotlivé smlouvy o předplatném jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o předplatném lze uzavřít v českém jazyce.

3) Odpověď předplatitele s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3) ObčZ není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

4) Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách htp://www.grismagazine.cz/ je Lucie Skotnicová, email predplatne@grismagazine.cz

5) Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 21. 1. 2017.

 

V Praze dne 21. 1. 2017

 

 

OH DEER Studio s.r.o.

Jakub Oktávec, jednatel

 

 

x

Nepropásněte žádnou novinku!

Přihlašte se k odběru newsletteru a mějte přehled, co se děje v beauty světě!